Długoterminowy wynajem wózków widłowych

2010-08-09 07:34

Niemal w każdym przedsiębiorstwie bywają się sytuacje, kiedy nowych inwestycji nie można sfinansować z własnych środków np. ze względu na krótkoterminowe problemy z płynnością, lub w sytuacji, kiedy właściciel firmy oczekuje coraz to wyższych dywidend z zaangażowanego w fi rmę kapitału. W takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem może być długoterminowy wynajem sprzętu. Oferta długoterminowego finansowania inwestycji w wynajem wózków widłowych, jaką oferuje nasz firma, jest kompleksowym programem łączącym w sobie łatwe finansowanie wózków widłowych wraz z pełną obsługą serwisową oraz ubezpieczeniem w całym okresie wynajmu wózków widłowych. Długoterminowy wynajem maszyn posiada znaczną przewagę nad ofertą firm leasingowych czy kredytem bankowym. W wynajmie długoterminowym wartość środka trwałego (wózka widłowego) spłacana jest w czasie jego użytkowania, co pozwala na uniknięcie wysokich nakładów inwestycyjnych potrzebnych do zakupu maszyny. Raty za wynajem sprzętu spłacane są z przychodów operacyjnych generowanych przez użytkowany sprzęt. Nabywca unika dodatkowych czasochłonnych spotkań, rozmów i procedur często wymaganych przy zaciąganiu kredytu i w procedurach leasingowych. Nasza firma jako doradca logistyczny oraz fi rma zajmująca się obrotem używanymi wózkami widłowymi może wymagać by klient dokonał spłaty np. 70% wartości sprzętu w okresie wynajmu. Brakujące 30% dostawca odzyska po zakończeniu umowy wynajmu w formie wartości końcowej wózka widłowego stanowiącego własność wynajmującego. Wynajem długoterminowy oferowany fi rmom przez nas nie przewiduje bardzo wysokich opłat początkowych oraz udziału własnego w inwestycji. Dzięki temu inwestycja staje się bardziej przystępna dla fi rmy w okresie rozpoczęcia działalności oraz w okresach przyspieszonego inwestowania i rozwoju, kiedy wpływy gotówkowe nie nadążają okresowo za wydatkami inwestycyjnymi. Nie można zapomnieć o tym, że wynajem długoterminowy to również dodatkowe korzyści dla pionów fi nansowych oraz pionów operacyjnych nabywcy. Eliminuje on konieczność prowadzenia ewidencji, naliczania amortyzacji oraz inwentaryzacji środków trwałych. Zamiast wielu faktur za ubezpieczenie, konserwację, naprawy oraz legalizację wózków widłowych, firma otrzymuje tylko jedną fakturę za wynajem maszyny. Działy operacyjne nabywcy przenoszą odpowiedzialność za administracyjne zarządzanie flotą wózków widłowych na wynajmującego, uzyskując tym samym czas na prowadzenie działalności operacyjnej. Wynajem długoterminowy z perspektywy zarządu, to eliminacja wózków widłowych z bilansu firmy i polepszenie wskaźników rentowności na aktywach zaangażowanych, będących często podstawą systemów motywacyjnych zarządu. Jedną z najistotniejszych korzyści płynących z wynajmu długoterminowego wózków widłowych jest gwarancja szybkiej naprawy sprzętu oraz możliwość podstawienia maszyny zastępczej w przypadku przedłużającej się naprawy. Takich atrybutów nie posiadają ani leasing, ani kredyt bankowy. Wynajem długoterminowy zintegrowany jest zazwyczaj z usługą pełnej obsługi serwisowej wózków widłowych. Ułatwia to analizę opłacalności planowanej inwestycji, budżetowanie oraz późniejszą kontrolę kosztów. Zamiast porównywać planowane wpływy z kosztami amortyzacji, szacowanymi kosztami remontów, przeglądów oraz części zamiennych, nieuniknionymi kosztami sprzętu zastępczego w przypadku awarii oraz nieuniknionymi kosztami przestojów, kierownik operacyjny może porównać stałe koszty usługi wynajmu długoterminowego z przewidywanymi przychodami. Przy usłudze wynajmu długoterminowego istnieje jeszcze jedna dodatkowa premia dla nabywcy. Nawet mały klient, negocjując wynajem wózka wraz z ryczałtem za kilkuletnie usługi serwisowe, staje się hurtowym nabywcą znacznej ilości usług i tym samym musi być poważnie traktowany przy udzieleniu rabatów na usługach. Skorzystaj z z naszej  oferty wynajmu i wybierz odpowiadający Twoim potrzebom plan wynajmu, a my przygotujemy specjalną ofertę korzystną dla Twojej fi rmy.