Jakie wymogi powinien spełniać operator wózka jezdniowego

2010-10-09 10:37

Do obsługi wózka widłowego może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał uprawnienia operatora lub imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne tylko na terenie jego zakładu pracy. Osoby zainteresowane obsługą wózków jezdniowych (podnośnikowych) mogą zdobyć stosowne uprawnienia poprzez:

Szczegółowe kryteria konieczne do spełnienia przez osoby obsługujące wózki widłowe określa par. 4.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 8 czerwca 2002 r. ze zm.)

Wymogi operatora

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r

2010-10-10 14:41
Z dnia 10 maja 2002 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.  (Dz. U. Nr 70, poz. 650)  Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny...