Wózki widłowe - konserwacja

2011-03-13 12:54

Przy obecnych cenach rynkowych wózków widłowych dbałość o ich stan techniczny nabiera dodatkowego znaczenia. Podstawową czynnością rozpoczynającą prace przygotowawcze jest dokładne oczyszczenie i umycie wózka. Umyć i oczyścić należy wszystkie podzespoły, zwracając szczególną uwagę na te, które w czasie pracy ulęgają silnemu zanieczyszczeniu. Po osuszeniu, wózek widłowy należy poddać przeglądowi technicznemu, aby określić stopień zużycia poszczególnych podzespołów, powstałe uszkodzenia i wynikający stąd zakres koniecznych napraw i regulacji.

Naprawy i konserwacja wózków widłowych to prace wykonywane w trakcie eksploatacji stanowisk pracy. Wpływają one na cały obszar bezpieczeństwa i zdrowia operatorów wózków widłowych. Niskie standardy i zaniechania w tej kwestii są częstymi przyczynami chorób zawodowych i wypadków przy pracy. Proces konserwacji powinien rozpocząć się od właściwego planowania prac konserwacyjnych i naprawczych, które powinno mieć miejsce przed wprowadzeniem personelu zajmującego się nimi, a zakończyć się dopiero po sprawdzeniu i zatwierdzeniu każdego podjętego działania.

Zintegrowane, oparte na ocenie ryzyka zawodowego podejście do bezpiecznego użytkowania narzędzi pracy i infrastruktury otaczającej pracownika jest istotne dla utrzymania stanowiska pracy w należytym stanie. Podejście takie musi brać pod uwagę każdy etap procesu eksploatacji, różne potrzeby pracowników użytkujących stanowisko pracy, a także wykonawców tych prac.
Konserwacja wózków widłych umożliwiaja bezpieczną eksploatację oraz zapewnianie, by stan ten nie ulegał pogorszeniu. Regularna konserwacja może zapobiec nagłej i niespodziewanej awarii maszyny.

Rodzaje konserwacj

 • konserwacja prewencyjna - kontrole i naprawy są przeprowadzane nawet wtedy, gdy nie ma oczywistej awarii. Ten rodzaj działania - na przykład przegląd wózka widłowego - jest zazwyczaj zaplanowany zgodnie z instrukcjami producenta lub polityką zarządzania,
 • konserwacja naprawcza - przeprowadzanie nieprzewidzianych napraw wózków widłowych w miejscu pracy po nagłym uszkodzeniu lub awarii.

Zadania związane z konserwacją wózków widłowych obejmują:

 • kontrolę
 • testowanie
 • pomiary
 • wymianę
 • regulację
 • naprawę
 • wykrycie usterki
 • wymianę usterki
 • serwis

Prace konserwacyjne nie są wyłącznie domeną monterów i mechaników. Niektóre z nich niosą za sobą zagrożenia. Każdy pracownik wykonujący zadania związane z konserwacją może być narażony na wyższy poziom ryzyka, w porównaniu do pracownika wykonującego inne prace.

Niektóre z tych zagrożeń to:

 • zagrożenia fizyczne - hałas, wibracje, ekstremalne temperatury, promieniowanie, duże obciążenie pracą fizyczną, urazy fizyczne;
 • zagrożenia chemiczne - podczas pracy z azbestem, narażenie na działanie innych substancji niebezpiecznych, szczególnie podczas pracy w zamkniętej przestrzeni;
 • zagrożenia psychospołeczne - niekorzystne efekty złej organizacji pracy lub długich bądź niesprzyjających życiu prywatnemu godzin pracy.

Dozór techniczny wózków widłowych