Wózki widłowe - ocena ryzyka

2011-03-23 06:54

Bogato wyposażony park maszynowy oraz zatrudniony fachowy personel daje nam możliwość świadczenia usług na wysokim poziomie. Inwestycje w park maszynowy są konieczne. Nowe maszyny zapewnią również wdrażanie nowoczesnych technologii oraz poszerzeżnie oferty. Nie możemy jednak zapominać o bezpieczeństwie pracy operatorów wózków widłowych. Kto powinien wykonać dokumentację ryzyka technicznego wózków widłowych? Gdzie powinna być przechowywana?

Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. (Dz.U. nr 70/2002, poz. 650, z późn. zm.). Rozporządzenie to mówi m.in. o tym, że:

 • Obsługa i konserwacja wózków widłowych oraz przeprowadzanie okresowych przeglądów i napraw powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową opracowaną przez producenta.
 • Do obsługi wózka widłowego może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub imienne zezwolenie do obsługi wózka widłowego wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy. Zezwolenie to
  może być wydane pracownikowi po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kierowców wózków widłowych zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną
  wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Kierowcy posiadający uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych mogą obsługiwać również wózki zasilane gazem, pod warunkiem, że wymiany butli gazowych będą dokonywać pracownicy posiadający uprawnienia do wykonywania tych czynności (o ile sami kierowcy takich uprawnień nie posiadają).
 • Przed przekazaniem wózka widłowego do użytkowania pracodawca powinien zapewnić kontrolę jego stanu technicznego, w tym kontrolę elementów, układów i mechanizmów; w szczególności należy sprawdzić prawidłowość działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, mechanizmów podnoszenia oraz osprzętu, a także sprawność oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowość działania urządzeń pomiarowo-kontrolnych oraz elementów i urządzeń zabezpieczających kierowcę i osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych. Przeprowadzenie kontroli powinno być odnotowane w dokumentach eksploatacyjnych wózka widłowego.
 • Przed przystąpieniem do pracy z użyciem wózka widłowego pracodawca lub jego przedstawiciel powinien przekazać kierowcy wózka widłowego aktualne informacje o warunkach pracy, a w szczególności o: masie ładunków, ich właściwościach fizycznych i chemicznych oraz rodzajach opakowań tych ładunków, zagrożeniach pożarowych, wybuchowych, chemicznych i innych mogących wystąpić w pomieszczeniach, w których wózek ma być eksploatowany. Kierowca powinien uzyskać również informacje o: stanie technicznym dróg i trasie przejazdu wózka widłowego oraz wymaganiach dotyczących organizacji pracy związanej z użytkowaniem wózka, w tym o środkach, jakie należy stosować dla zachowania bezpieczeństwa
  podczas pracy. Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy na stanowisku należy przekazywać kierowcy wózka widłowego, m.in. podczas
  szkolenia z zakresu BHP określonego w odrębnych przepisach oraz każdorazowo w przypadku zmiany warunków wykonywania pracy. Ładunki transportowane wózkami powinny być rozmieszczone i zamocowane tak, aby nie stwarzały zagrożeń wypadkowych.
 • Niedopuszczalne jest używanie w pomieszczeniach pracy wózków z silnikami spalinowymi zasilanymi benzyną etylizowaną lub zawierającą inne substancje toksyczne.
 • Niedopuszczalne jest m.in.: używanie wózków widłowych w miejscach o nawierzchni i jej nachyleniu nie odpowiadającym warunkom określonym w dokumentacji techniczno - ruchowej wózka, używanie wózków widłowych w miejscach o niesprawdzonej wytrzymałości podłoża lub o wytrzymałości mniejszej niż wymagana dla obciążonego wózka, używanie wózków w miejscach nieoświetlonych, chyba że wózek wyposażony jest w światła
  widłowychodpowiednie do rodzaju i miejsca wykonywanej pracy, obciążanie wózka ponad jego dopuszczalną ładowność oraz używanie wózków w warunkach niestabilnego lub śliskiego podłoża uniemożliwiającego bezpieczne manewrowanie transportowanym ładunkiem.

Charakterystyka stanowiska pracy

Pracownik obsługuje wózki widłowe z silnikiem elektrycznym oraz z silnikiem spalinowym zasilanym benzyną lub gazem propan-butan albo gazem
ziemnym. Do obowiązków kierowcy należy codzienna obsługa techniczna wózka, w tym ładowanie akumulatorów. Operator posiada odpowiednie uprawnienia, a także aktualne badania lekarskie oraz szkolenie BHP. Praca na stanowisku jest pracą zmianową.

Metodyka oceny ryzyka

Oceny ryzyka dokonano tutaj dwoma metodami: według PN-N-18002/2000 w skali trójstopniowej oraz RISK SCORE.