Wózki widłowe ubezpieczenia

2011-03-22 13:53

Eksploatacja wózków widłowych wiąże się nierozerwalnie z ryzykiem wystąpienia awarii lub uszkodzenia. Ubezpieczenie wózków widłowych od wszystkich ryzyk zapewnia ochronę właścicielowi lub użytkownikowi parku maszynowego w przypadku wystąpienia takich szkód.

Ubezpieczenie wózków widłowych od uszkodzeń, to nie tylko zwykła zapobiegliwość, ale przede wszystkim inwestycja na przyszłość. Co powinniśmy wiedzieć o takim ubezpieczeniu, Oraz dlaczego warto je posiadać?

Wózki widłowe to bardzo drogie zaplecze firmy. Uszkodzenie maszyny pociąga za sobą nie tylko koszty związane z naprawą, która nie należy przecież do najtańszych ale każdy dzień przestoju w pracy to straty dla każdego przedsiębiorstwa. Często awaria wózka widłowego, może doprowadzić do poważnych problemów a wprzypadku małych firm nawet do utraty płynności finansowej. Dlatego, aby ustrzec się przed tego rodzaju problemami, należy wykupić stosowne ubezpieczenie, które zniweluje ewentualne straty i nie naruszy naszj płynności finansowej.

Zakres ochrony ubezpieczenia

Podstawowe ubezpieczenie wózków widłowych od uszkodzeń skierowane jest do:

  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Umowę standardowo zawiera się na okres 12 miesięcy, możliwe jest także podpisanie jej na dłuższy czas.

Ubezpieczenie wózków widłowych od uszkodzeń dotyczy wszelkich szkód materialnych, chyba że zostały one wyraźnie wyłączone w warunkach umowy.

Ubezpieczenie wózków widłowych od uszkodzeń obejmuje swoim zakresem wszystkie szkody materialne (z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w OWU) powstałe z przyczyn niezależnych od ubezpieczającego, a polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu wózka widłowego, co spowodowało konieczność wymiany lub naprawy maszyny. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy zatem, m.in. uszkodzeń spowodowanych przez:

  • osoby trzecie, kradzież z włamaniem, rabunek,
  • powódź, deszcz nawalny, działanie wiatru, bezpośrednie uderzenie pioruna, grad, obsunięcie się ziemi oraz lawina,
  • błędy w obsłudze maszyn i sprzętu powodujące, np. kolizje na placu budowy, przewrócenie się maszyny, upadek do wykopu,
  • ogień, eksplozję, upadek statku powietrznego, zalanie wodą lub innymi płynami z instalacji znajdującymi się w miejscu ubezpieczenia.

suma ubezpieczenia

Wysokość sumy ubezpieczenia dla maszyn i urządzeń określa Ubezpieczający na podstawie wartości odtworzeniowej nowej, oznaczającej koszt zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach i jakości, powiększona o koszty transportu i montażu oraz wszelkie dodatkowe opłaty. Ubezpiecz swój wózek widłowy jak najszybciej.