Urząd dozoru technicznego - UDT

Z dniem 18.08.2003r. - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003r., zmieniającym rodzaj urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia zostają objęte dozorem technicznym (Dz. U. Nr 28, poz. 240).

Przepis ten nakłada następujące obowiązki:

  • Importer: jest zobowiązany do uzgadniania wniosków importowych w zakresie typów oraz ilości sztuk sprowadzanych urządzeń; bez wniosku importowego żaden podnośnik nie może wjechać na teren kraju;
  • Użytkownik: jest zobowiązany do zgłoszenia i zarejestrowania użytkowanych wózków widłowych w odpowiednim rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji, zgodnie z ustawą o dozorze technicznym;
  • Konserwator: dotychczasowy technik serwisowy musi posiadać aktualne uprawnienia UDT;
  • Operator: konieczność posiadania odpowiednich uprawnień do kierowania wózkami widłowymi;

W myśl za w/w rozporządzeniem, nasza firma przeprowadziła odpowiednie w tym zakresie szkolenia i uzyskała pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego, uprawniające do dokonywania napraw oraz modernizacji wózków widłowych, w tym również dokonywania spawów masztu. Powyżej wymienione rozporządzenie nakłada na użytkowników wózków widłowych obowiązek rejestracji posiadanych podnośników w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz dokonywania okresowych przeglądów przez uprawnione do tego firmy. Nasza firma poleca swoje usługi w tym zakresie zarówno jeśli chodzi o wózki zakupione w naszej firmie jak również inne. W sposób szybki i fachowy zajmujemy się remontami oraz przygotowaniami podnośników do obowiązkowego odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. W ramach takiej usługi, aby zachować ciągłość pracy, proponujemy możliwość podstawienia wózka zastępczego na dogodnych warunkach. Zapewniamy, że każdy pracownik naszego serwisu posiada uprawnienia Konserwatora Urządzeń Transportu Bliskiego oraz uprawnienia gazowe, wymagane przez UDT. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy również pomoc w zakresie kompletowania niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej eksploatowanych wózków widłowych.