Urząd Dozoru Technicznego - UDT

Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest ograniczanie ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń technicznych w Polsce do poziomu akceptowalnego przez społeczeństwo. Wizja Urzędu Dozoru Technicznego to skuteczna, wiarygodna i kompetentna instytucja zaufania publicznego, świadczącą usługi strony trzeciej zgodnie z wymogami prawa oraz standardami europejskimi i międzynarodowymi, wspierająca państwo, obywateli i podmioty gospodarcze w działaniach służących zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych oraz ochronie mienia i środowiska.

Realizację misji wspierają priorytety strategiczne UDT. Stanowią one punkt wyjścia do tworzenia naszych bieżących planów działania.
Misja, wizja i wynikające z nich priorytety strategiczne są odzwierciedleniem aktualnych uwarunkowań, w których działa UDT i które ulegają ciągłym większym lub mniejszym zmianom.

Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub środowiska.

 Żródło: https://www.udt.gov.pl/HTML/

UDT

Dozór techniczny wózków widłowych

2011-03-13 15:48
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. ...

Badania techniczne wózka widłowego przez UDT

2011-03-13 15:53
Podczas badania technicznego wózka widłowego, przeprowadzanego przez Inspektora UDT, wykonywane są następujące czynności: sprawdzenie dopuszczalnego zużycia wideł, opon, łańcuchów ...

Wykaz wózków widłowych podlegających dozorowi

2011-03-13 15:58
1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. Zgodnie z klasyfikacją podaną w PN-ISO 5053 marzec 1999 oraz...

Księga rewizyjna UDT

2011-03-13 16:23
Po pozytywnym przejściu badań UDT, użytkownik wózka widłowego otrzymuje "Księgę rewizyjną urządzenia technicznego" W księdze zawarte są: informacje o wózku numer ewidencyjny wózka ...

Dokumenty wymagane przez UDT

2011-03-13 16:28
W celu zgłoszenia wózka widłowego do badania technicznego, użytkownik musi przedłożyć następujące dokumenty do UDT: znak jakości "B" lub certyfikat pochodzenia tabelę z parametrami...

Konserwacja wozków widłowych

2011-04-01 21:10
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają pod Dozór Techniczny. Zgodnie z tym przepisem aby obsługiwać...